avraham

About avraham

הכותב טרם מילא פרטים נוספים.
So far avraham has created 566 blog entries.

טופוגרפיה

  טופוגרפיה   סימון פני השטח, מיפוי, חלק ממדעי כדור הארץ, גאוגרפיה, סביבה ואף נלמד ונחקר בלימודי הנדסה.

קונבנציונאלי

  קונבנציונאלי   רווח, מצוי בשפע, שגרתי, מקובל. המושג יכול להתייחס לכל התנהגות, חפץ, גורם או לכל מה שאינו חורג מכללים מוסכמים או מה שהאחד מצפה למצוא בתנאים קיימים.

ארגומנט

  ארגומנט   טיעון, טענה, חלק מדיון שנועד לבסס נקודה מסוימת או לשכנוע האחר. בתפיסה רחבה ניתן להתייחס לכך גם כאל דיון בין שני דמויות או יותר.

היפנוזה

  היפנוזה   מצב בו המהופנט חווה שינוי בתפיסה, אמוציה, מוטוריקה, תחושה ועוד, וזאת בעזרת סוגסטיות, אותן מפעיל המהפנט.

נורמה

  נורמה   סטנדרט, תקן, מוסכמה בה פועלת חברה או תרבות מסוימת. נורמות הן פונקציה של סדר חברתי, תרבותי והוא תלוי היסטוריה ו נתונים גאוגרפיים של האוכלוסייה הנתונה.

סימבולי

  סימבולי   סמלי, מבוטא בעזרת סמלים, אלמנט אר מייצג עניין אחר. דוגמה : ישנה גישה דידקטית הרואה בתלמיד שמפריע כסימבולי לעניין חוסר ההבנה שלו את החומר הלימודי.

פסיכודינאמיקה

  פסיכודינאמיקה   גוף מחקר העוסק בהבנת התפיסות הפסיכולוגיות מאחורי התנהגות מסוימת. שיטת טיפול פסיכודינאמית מציפה קונפליקטים מהעבר, מעלה מן הלא מודע למודע, ומנסה למצוא דרך להתמודד עימם.

פסיכוביולוגי

  פסיכוביולוגי   תכונה, איפיון, שמבטא את הקשר שבין חשיבה מנטאלית, פסיכולוגית, לבין תגובות ביולוגיות, פיזיולוגיות.

פדגוגיה

  פדגוגיה   תחום מחקרי אשר דן באופנים לשפר את הקניית החינוך בדרך הטובה ביותר. ישנם סוגים של פדגוגיה, הן לילדים והן למבוגרים והדידקטיקה מייצגת ענף יותר מחקרי בפדגוגיה.

אמפליטודה

  אמפליטודה   מושג מתמטי המתאר את ההפרש בין הערך המירבי של פונקציה מסוימת על ציר ה - Y  לבין הערך המינימלי שלו על אותו הציר, מעין "גובה" הפונקציה.