ההצלחה של התלמיד

 

בעולם החינוך בישראל, כמו בעולם כולו, נבחנות בעיקר הצלחותיו של התלמיד. כל מדינה וכל תרבות מפרשת את ה”הצלחה” של התלמיד באופנים שונים. הועדה הלאומית להצטיינות בהשכלה מונתה והתכנסה בארצות הברית בראשית שנות ה 80 בדיוק לשם מטרה זו. נראה היה כי התלמיד האמריקאי הממוצע לא מצטיין בלימודיו ולא נקלט היטב לשוק העבודה האמריקאי, בכך ישנה פגיעה בכלכלה האמריקאית. אחת ממסקנות ועידה זו, שהתפרסמו ב 1983 היא שהצלחתו של התלמיד בלימודיו תלויה, בין השאר, בהצלחת מי שאמור להיות המודל שלו לחיקוי בתחום ההשכלה, המורה שלו ( National Commission on Excellence in Education, 1983  ).

בעקבות כך, מסה של מחקרים נעשתה בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט על מנת להבין, ולאחר מכן ליישם, מתודות שונות שישפרו את הצלחתם הלימודית של התלמידים. ויין ויאנגס הסיקו ממחקרם כי ישנו קשר משמעותי מאוד בין הצלחתו של תלמיד מסוים לבין המורה שמלמד אותו מקצוע זה ( Youngs, 2003 & Wayne ). יתרה מזו, חוקרים אחרים מצא כי להשכלת המורה יש “השפעה מסומנת” על הצלחת התלמיד, כלומר משתנה זה בודד, נבדק ונמצא מאוד משמעותי בקורלציה עם הצלחת התלמיד (Timperley & Alton-Lee, 2008 ).

לימודים

לימודים

לימודים

איך בדיוק משפיעה השכלת המורה על הישגי התלמיד, כלומר מה בדיוק משפיע ? מחקר מעניין גילה כי חשוב שהמורה יהיה מוכן לשיעורים, אותם הוא מעביר. חשוב מאוד שלמורה יהיה רקע רחב בתחום. החוקרים מצאו כי ההשפעה הכי שלילית על הישגי התלמיד היא שבעת שהמורה נשאל שאלה אודות מושא הלימוד, אין הוא יכול להשיב עליה ומגייס תשובות שלא עונות ישירות על השאלה. הם הסיקו חד משמעית שהמורה חייב להגיע מהתחום הנלמד, בעל ניסיון מוכח בתחום ועם ביטחון עצמי בנושא הנלמד (Darling-Hammond, 2010  ).

יתרה מכך, במחקר יותר נוקב הציעו החוקרים להפוך את תהליך הכשרת וגיוס המורים לשקוף לגמרי. לטענתם, זו היא תמצית השירות שהציבור אמור לקבל, כשמדובר בכספי הציבור שמופקדים לממונים על כך ועליהם לתת דו”ח מסודר ושקוף לציבור ( Ingle and Rutledge, 2010 ).

ישנם מחקרים רבים וטובים, בארץ ובעולם, אשר קריאתם רק תחזק את המסקנה הנוכחית. מורי התלמידים חייבים לבוא מהרקע אותו הם מלמדים, חייבת להיות להם השכלה פורמאלית בתחום, הם חייבים להיות מוכנים לכל שיעור, לדעת את נושאי הלימוד לעומק ולהוות לתלמידים מודל לחיקוי.