רלוונטי

 

מתאים, נכון, שייך לנושא או קשור לעניין הספציפי.