פסיכוביולוגי

 

תכונה, איפיון, שמבטא את הקשר שבין חשיבה מנטאלית, פסיכולוגית, לבין תגובות ביולוגיות, פיזיולוגיות.