כרונולוגי

 

מיועד להתרחש לפי סדר הזמנים הנכון. דוגמה : בצורה כרונולוגית, הצלחה לימודית של תלמידים באה לאחר הפנמה נכונה של החומר הלימודי.