אפקטיבי

 

יעיל. מושג זה מתייחס למידה בה הפעולות שננקטו משיגות את המטרות שלשמם הם בוצעו, בהתייחס למדדים מגוונים כמו משך זמן, אופטימליות התוצאות ועוד.