אסימפטוטה

 

מונח מתמטי הלקוח מאנליזה נומרית ומבטא מרחק בין פונקציה מסוימת לעקומה כלשהי ההולך וקטן ושואף לאפס ככל ששניהן מתרחקים מראשית הצירים.