אוטונומי

 

עצמאי, גוף שפועל לבד, ללא הוראות מגוף אחר, חופשי מהתערבות אחרים.